Μάθετε τα Πάντα για τους Δικηγόρους Διαμεσολαβητές

δικηγοροι για διαμεσολαβηση

δικηγοροι για διαμεσολαβηση

Ο δικηγόρος, με την εμπειρία και τη γνώση του νομικού πλαισίου, μπορεί να αποτελέσει έναν ιδανικό διαμεσολαβητή σε συγκρούσεις. Με την ικανότητα να διαμορφώνει την επικοινωνία και να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μερών, ο δικηγόρος δεν παρέχει απλώς νομική συμβουλή, αλλά επιδιώκει την κατανόηση και την επίλυση του πραγματικού προβλήματος. Η ικανότητα του να διαχειρίζεται τις επικοινωνιακές διαφορές και να διαμορφώνει μια κατανοητή και συνεργατική διαδικασία επίλυσης διαφορών καθιστά το δικηγόρο έναν εξαιρετικό διαμεσολαβητή, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην επίλυση των διαφορών.

Tι είναι η διαμεσολάβηση;

Η διαδικασία διαμεσολάβησης πραγματοποιείται με τρόπο που σέβεται το απόρρητο. Πρόκειται για μια δομημένη διαδικασία, κατά την οποία δύο ή περισσότερα μέρη σε μια διαφορά επιχειρούν μόνα τους, οικειοθελώς, να καταλήξουν σε συμφωνία για τη διευθέτηση της διαφοράς τους με τη βοήθεια ενός διαμεσολαβητή (δηλαδή ενός τρίτου αμερόληπτου και ανεξάρτητου προσώπου). Οι δικηγόροι για διαμεσολάβηση είναι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ένας διακανονισμός σάς επιτρέπει  να εξοικονομήσετε χρόνο και έξοδα και επίσης να αποφύγετε τη δημοσιότητα που συνοδεύει μια δικαστική υπόθεση. Οι συμφωνίες που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση είναι πιο πιθανό να τηρούνται εθελοντικά και είναι πιο πιθανό να διατηρηθεί μια φιλική και βιώσιμη σχέση μεταξύ των μερών. Η διαδικασία διαμεσολάβησης στην Ελλάδα μπορεί να ισχύει μόνο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εκτός από αυτές που αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις που τα μέρη δεν κατέχουν σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να επεκτείνονται σε διοικητικά και φορολογικά θέματα, στην ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για πράξεις και παραλείψεις του. Ενδεικτικά, μπορεί να επεκταθεί και σε θέματα οικογενειακού δικαίου (εκτός από διαζύγιο, γάμο), σχέση γονέα-παιδιού π.χ. αναγνώριση πατρότητας κ.λπ.), εργατικές διαφορές, διαφωνίες γειτονιάς, διαφωνίες για μη τήρηση όρων συμβολαίου, διεκδικήσεις για κάθε είδους ζημιές, όπως αυτές που προκαλούνται από τροχαία ή εργατικά ατυχήματα, από ιατρικό αμέλεια κ.λπ. και κάθε είδους θέματα εμπορικού δικαίου.

Στην Ελλάδα η προσφυγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης δεν είναι υποχρεωτική. Στις περιπτώσεις όμως που το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 €, σε θέματα οικογενειακού δικαίου καθώς και σε εκείνες που υπάρχει ρήτρα διαμεσολάβησης σε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μερών, υπάρχει υποχρεωτικό στάδιο τουλάχιστον μιας ενημερωτικής συνάντησης που θα παραστούν τα μέρη με τους δικηγόρους τους ενώπιον του διαμεσολαβητή, προκειμένου να εξεταστεί εάν η συγκεκριμένη διαφορά τους μπορεί να επιλυθεί με διαμεσολάβηση. Αυτή η συνεδρίαση ονομάζεται υποχρεωτική αρχική συνεδρία (CIS) και πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο δικαστήριο.

Στο τέλος της διαδικασίας διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής συντάσσει έκθεση σχετικά με το εάν επιτεύχθηκε ή όχι συμφωνία από τα μέρη. Οι δικηγόροι των μερών έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Παρέχουν στους πελάτες τους νομικές συμβουλές, τους βοηθούν σε όλη τη διαδικασία και συντάσσουν μια τελική συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα μέρη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *